Σελίδα Εξάσκησης – Ενότητα 9

Ασκήσεις στην Ενότητα 9

while Loops

Άσκηση 1

Στο παρακάτω κώδικα:

Α. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η Εντολή print ;

B. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή εκχώρησης x = x-10;

Άσκηση 2

Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο χρησιμοποιώντας την εντολή for

Άσκηση 3

Να γραφεί πρόγραμμα που θα εμφανίζει τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 έως 1000 με την χρήση της δομής επανάληψης while

Άσκηση 4

Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο 10 ακέραιους αριθμούς, θα υπολογίζει το γινόμενο τους και θα το εμφανίζει.

Άσκηση 5

Να αναπτύξετε πρόγραμμα που διαβάζει 10 αριθμούς και εκτυπώνει το πλήθος των θετικών, αρνητικών και μηδενικών στοιχείων.

Άσκηση 6

Να γράψετε πρόγραμμα που θα δέχεται ως είσοδο ένα ακέραιο θετικό αριθμό και θα αντιστρέφει τα ψηφία του. (Παράδειγμα το 456 γίνεται 654)

Άσκηση 7

Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται ως είσοδο έναν ακέραιο αριθμό και επιστρέφει το άθροισμα των ψηφίων του (παράδειγμα είσοδος 56, επιστρέφει 5+6=11)

Άσκηση 8

Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει άγνωστο πλήθος αριθμών, μέχρι το άθροισμα τους να ξεπερνά την τιμή 500.

Στο τέλος θα εκτυπώνεται το πλήθος των αριθμών που διαβάστηκαν.

Άσκηση 9

Να γράψετε πρόγραμμα οποίο θα διαβάζει τυχαίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο μέχρι να δοθεί ο αριθμός 0.Το πρόγραμμα θα υπολογίζει και εκτυπώνει:

Α) Πόσοι αριθμοί διαβάστηκαν (εκτός του 0),

Β) Το πλήθος των ζυγών αριθμών,

Γ) Το άθροισμα και τον μέσο όρο των περιττών αριθμών.

Άσκηση 10

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το μέσο όρο των τετραψήφιων περιττών θετικών ακεραίων.

Challenge

Σε ένα πλοίο υπάρχουν εισιτήρια Α’ Θέσης (κωδικός A) προς 50$ και Β’
θέσης (κωδικός B) προς 20$, το ένα. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός
επιβατών είναι 400 άτομα και θεωρούμε ότι τελικά το πλοίο γέμισε για το
συγκεκριμένο προορισμό που εξετάζουμε. Να γράψετε πρόγραμμα σε
Python, το οποίο:
1) Να διαβάζει την κατηγορία εισιτηρίου (κωδικός A ή B) για κάθε επιβάτη.
2) Να εμφανίζει το πλήθος των επιβατών της Α’ θέσης.
3) Να εμφανίζει τα συνολικά έσοδα του πλοίου από τα εισιτήρια.