"> ");
100%

7η Ενότητα – Πώς Λέμε ΟΧΙ;

7η Ενότητα – Πώς Λέμε ΟΧΙ;

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να


  • ακούν, καταλαβαίνουν και δημιουργούν δικά τους παραμύθια.
  • Δημιουργούν ερωτήσεις.
  • χρησιμοποιούν σημεία στίξης.
  • τονίζουν τις λέξεις που χρειάζονται δυο τόνους.
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 2
Φύλλο Εργασίας 3