"> ");
100%

11η Ενότητα – Συγγενικές σχέσεις

11η Ενότητα – Συγγενικές σχέσεις

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.

Φύλλο Εργασίας 1 – Ώρες με την μητέρα μου

Φύλλο Εργασίας 2 -Πρέπει να φανώ γενναίος

Φύλλο Εργασίας 3 – Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες